d t_mUv   |  Irjnm  |  hyhkmbnI  |  hym]mcnI  |  nXnhnhcw  |  s]mXphnhcwkmtXnI D]tZi kanXn > IbpaXnbpw hn]W\hpw > IbpaXn t{]mml\ \S]SnI > d_dns DXv]mZ\tI{s kmysSpp kn^nv. >
   


d_dns DXv]mZ\tI{s kmysSpp kn^nv.

hnIknX hn]WnIfmb bqtdm]y bqWnb, Atacn sFIy\mSpI, Pm, \yqknemv, Hmkvt{Senb, Im\U, kznvkemv, t\msh, djy XpSnb cmjv{Sfn Cy DXv] CdpaXn sNpXn\v e`nphcp apnb Xmcn^v \ncns\ Bkv]ZamnbmWv ]cnKW\m{Iaw (Generalised System of Preference) FdnbsSpXv. Cu ]cnKW\m{Ians hnhn[ AdnbnpI ImemImefn Cu cmPy ]pdphnSpp. CXv Xopw GI]obamb ]cnKW\mcoXnIfmbXn\m hnIknX cmPyfnse DXv]ġv Cy AXpt]mse Xncnpw AtX ]cnKW\m coXn \IWsan. Fm Cy tm_ knw Hm^v t{SUv {]n^dkn ]mfnbmbXpsImpw, _mtmv DSSnb\pkcnpw, kmv t{SUnv ]cnKW\ hyhb\pkcnpw Cy IbpaXnmpw CdpaXnmpw Xmcn^v CfhpI e`nphcppv. Fncpmepw BZy hmWnPycmdnse hyhIġv hnt[bambnmbncnpw Xmcn^v ]cnKW\Iġv \mw tbmKycmhpI. tm_ knw Hm^v t{SUv {]n^dkv (GSTP) A\pkcnv DXv]fpsS t{kmXv kmysSpm km Nnem]\sf NpaXesSpnbnpv.
kzm`mhnI d_ IbpaXn sNpXn\v DXv] t{kmXv (certificate of origin) kmysSpp kn^nv (ip]miIfnmsX) A\phZnpXcphm dt_mUns\ NpaXesSpnbnpv.

  1. kzm`mhnI d IbpaXn sNm\ptinph DXv] t{kmXv (certificate of origin) shfnsSpp kn^nv (ip]miIfnmsX) e`nphm \nnX t^mdn At] \tIXmWv. t^md Hcp skn\v 25 cq] \ncn Unhnj\n\npw e`npXmWv
  2. t{kmXv shfnsSp kn^nv (ip]miIfnmsX) Hmtcm At]pw 100 cq] \ncn hkqempXmWv.
  3. At]bpsS \mep ]IpIfpw Hcpt]mse hrnbmbn ]qcnnv \nnX ^otkmsSmw kantXmWv.
  4. IbpaXn sNp DXv]ns hnhcWw, Abp hynbpsS hnhc, DXv]w kzoIcnp hynbpsS hnhc, IbpaXn Abbvp amKhpw ISpt]mIp hgnIfpw, IbpaXn sNp hynbpsS kzbw kmysSpnb DSSnbpw _s tImffn hyyambn ]qcnntXmWv.
  5. IbpaXn sNp hyn DcpSnbpsS aqeyw DdphcppXn\v DXv]ns Cthmbvtkm \jvS]cnlmcw e`npXn\p t_mtm At]tbmsSmw kantXmWv.
{]tXyI CfhpIfnm Xmcn^pItfmsS IbpaXn sNp DXv] AXmXv cmPyfn CdpXn\v DXv]ns t{kmXv sXfnbnp kn^nv A\nhmcyamWv.
<<  sdPnkvt{SjIwsajn]v kn^nv (B kn Fw kn)IbpaXn ]cnioe\hpw AXns {]NmcWhpw  >>
2002 Rubber Board. All rights reserved. ss{]hkn t]mfnkn | tkh\ hyhI