d t_mUv   |  Irjnm  |  hyhkmbnI  |  hym]mcnI  |  nXnhnhcw  |  s]mXphnhcwKpWtam \nWbw >
   


KpWtam \nWbw

d_tXmfn \np BZyDXv]w d_]mensbpw Inmensbpw cq]n e`npp. CXv d_ DXv]fpsS \nmWn\v DXIpwhn[w hn]W\w sNmhp hnhn[ C\fmbn thXncnpp. kzm`mhnI ddns hnhn[ hn]W\ amXrII ChbmWv.
  1. dn_vUv kvtamIvUv jov(jop d)
  2. tmp d
  3. {Io]v d
  • s]bn emIvkv {Io]v
  • Ftv {_u {Io]v
  • kvInw {Io]v
  1. {]nkhvUvv ^oUvv emIvkv
  2. tImktdUv emIvkv
  • sk{Sn^yqPvUv emIvkv
  • {IowUv emIvkv

B`ychn]Wnbnembmepw hntZihn]Wnbnembmepw kwkvIcn kzm`mhnIddns kzoImcyXbvv Db KpWtabpw kmtXnIanIhpw hnepdhpw A\nhmcyamb LSIfmWv. t_mUns DXv] kwkvIcW hnIk\hn`mKw cmPys kzm`mhnId_dns KpWta DdphcpXnepw KpW\nehmcw \nPsSppXnepw hne\nehmcw cq]sSppXnepsamw Imcyaambn {]hnphcpp.


D]hnjb
 Cu hn`mKns {][m\{]h\taJeI.  >>
2002 Rubber Board. All rights reserved. ss{]hkn t]mfnkn | tkh\ hyhI