d t_mUv   |  Irjnm  |  hyhkmbnI  |  hym]mcnI  |  nXnhnhcw  |  s]mXphnhcwd Irjn > dIpcpkwkvIcW hyhkmbw >
   


dIpcpkwkvIcW hyhkmbw

{]IrXnZ d_tXmfpsS Hcp Dt]mXv]amWv d_pcp. Pqsse apX sk]vw_hscbp amkfnemWv CXv apJyambpw e`yamIpXv. hnpXv]mZ\w A]IzZibnt]mepw Bcw`nppshnepw kwkvIcWnsbpw kkyhKh\bpsSbpw BhiyKpW[ \ndthppshXn\m aqsnb tXmfn\np hnpIfmWv tiJcnpXv.

D]hnjb
   

  
<<  shůns hosSp{]mYanI hn]W\w  >>
2002 Rubber Board. All rights reserved. ss{]hkn t]mfnkn | tkh\ hyhI